REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GASTRO-SYSTEM

Tekst obowiązujący od 28marca 2018 r.

Właścicielem Sklepu Internetowego jest Marcin Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GASTRO-SYSTEM” Marcin Pawłowski, ul. Fordońska 31, 85-719 Bydgoszcz, zarejestrowaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5541503382, REGON 090180785 (dalej: „Sprzedawca”, „GASTRO-SYSTEM” lub „Sklep Internetowy GASTRO – SYSTEM”).

Kontakt ze sklepem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem ppawlowski@gastro-system.com.pl lub biuro@gastro-system.com.pl , a także pod numerem telefonu (fax) 52 348 91 55.

Słowniczek:

 1. Klient - każdy podmiot prawa cywilnego korzystający ze Sklepu Internetowego GASTRO – SYSTEM, a w szczególności dokonujący zakupów na stronie internetowej www.gastro-system.com.pl oraz www.gastro-system.eu.

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje procedurę składania przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym GASTRO – SYSTEM, sposoby dostawy rzeczy stanowiących przedmiot zamówienia, sposoby uiszczania ceny przez Klienta, a także określa sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy przez Klienta oraz procedurę rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę.

 2. Sklep Internetowy GASTRO-SYSTEM, znajdujący się pod adresami: www.gastro-system.com.pl oraz www.gastro-system.eu , umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Umieszczone na stronach internetowych informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2 Warunki i procedura realizacji zamówień

 1. Celem złożenia zamówienia Klient powinien postępować zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej:

  1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia oraz kliknąć przycisk „Dodaj”,
  2. zalogować się (bądź zarejestrować stosownie do § 3 niniejszego regulaminu) do Sklepu Internetowego GASTRO-SYSTEM,
  3. wskazać adres pod który ma zostać doręczony zamówiony produkt oraz numer telefonu,
  4. wskazać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do wysyłki zamówienia,
  5. wybrać sposób dostawy,
  6. zaakceptować warunki regulaminu Sklepu Internetowego GASTRO-SYSTEM,
  7. wybrać sposób płatności,
  8. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Klient powinien wskazać prawidłowe dane dotyczące płatnika oraz odbiorcy i nabywcy, które są niezbędne do realizacji zamówienia i wystawienia faktury.

 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego przez Sklep Internetowy GASTRO-SYSTEM na stronie internetowej. Wszelkie dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące zamówienia prosimy umieszczać w rubryce „UWAGI DODATKOWE”.

 4. W przypadku płatności z góry, Klient powinien zapłacić cenę wraz z kosztami transportu, dokonując przelewu na rachunek bankowy podany w podsumowaniu zamówienia.

 5. Towary wykonywane ściśle na zamówienie Klienta (np. meble ze stali nierdzewnej) wymagają obowiązkowej przedpłaty w wysokości co najmniej 50% wartości zamówienia przed przystąpieniem do jego realizacji. Przedpłata z tego tytułu nie dotyczy zamówień składanych przez jednostki budżetowe (za wyjątkiem szpitali oraz zakładów opieki zdrowotnej).

 6. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sklepowi Internetowemu GASTRO-SYSTEM oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru.

 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany podczas rejestracji w Sklepie Internetowym GASTRO-SYSTEM w sposób automatyczny wysyłane jest potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłana jest kolejna wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, co stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta. Ponadto, Sklep Internetowy GASTRO-SYSTEM kontaktuje się telefonicznie z Klientem w przypadku zamówień wymagających dodatkowych wyjaśnień.

 8. Po 10 dniach od przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep Internetowy GASTRO-SYSTEM może anulować zamówienie, jeśli w razie wyboru przez Klienta sposobu płatności w formie przedpłaty, nie zaksięgowano wpłaty za zakupiony w Sklepie Internetowym towar. Anulowanie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez GASTRO - SYSTEM wiadomości pocztą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż ___ od upływu 10 dni, o których mowa w zdaniu pierwszym.

§ 3 Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym GASTRO – SYSTEM jest bezpłatna i polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

 2. Dane wymagane w procesie rejestracji obejmują imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.

 3. W celu zabezpieczenia dostępu do konta Klienta wymagane jest podanie hasła.

 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym GASTRO – SYSTEM wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów z Klientem, wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień oraz rozpatrywania reklamacji i zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.

 5. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione oraz usunięte po zalogowaniu się na konto Klienta (strona „Moje konto”)

 6. W trakcie procesu rejestracji Klient może zapisać się do biuletynu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej (newsletter), a także wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od partnerów sklepu.

 7. Klient może zrezygnować z opcji otrzymywania informacji handlowych ze Sklepu Internetowego GASTRO-SYSTEM oraz podmiotów partnerskich w każdym czasie poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje dane osobiste”.

§ 4 Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i standardowo wynosi około 3-21 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku towarów wykonywanych ściśle na zamówienie Klienta czas realizacji zostanie przez strony oddzielnie ustalony, o czym strony zgodnie postanowią w umowie.

§ 5 Cena i warunki płatności

 1. Ceny towarów na stronie internetowej Sklepu Internetowego GASTRO-SYSTEM:

  1. wyrażone są w złotówkach i obejmują podatek VAT,

  2. nie obejmują kosztów dostawy, które zależą od właściwości rzeczy sprzedanej, a w szczególności od jej wartości oraz wielkości. Informacja o całkowitym koszcie zamówienia, obejmującym cenę towarów wraz z kosztami dostawy, wyświetlana jest w trakcie procesu składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo Klientowi za pomocą poczty elektronicznej,

  3. nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń (poza przypadkami, kiedy jest to uwzględnione w opisie towaru). Za wyjątkiem indywidualnych ustaleń montaż zamówionego towaru leży po stronie Klienta.

 2. W przypadku, gdy Klient jest jednostką budżetową (publiczną) – zapłata ceny powinna nastąpić w formie przelewu bankowego w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury;

 3. W przypadku, gdy Klient nie jest jednostką budżetową, stosownie do jego wyboru, możliwe są następujące formy zapłaty:

 4. przedpłata 100% przed wysyłką towaru (przelew bankowy w ciągu 10 dni od przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji),

 5. płatność za pobraniem – stosowana jedynie w przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza 9.000,00 PLN brutto. Przy tej opcji dostawa jest płatna przy odbiorze, a koszt pobrania gotówki przez kuriera firmy spedycyjnej pokrywa Klient.

 6. W przypadku towarów wykonywanych ściśle na zamówienie Klienta wymagana jest przedpłata w wysokości co najmniej 50% wartości zamówienia i uregulowanie pozostałej części należności przy odbiorze przesyłki.

 7. W przypadku przedpłaty, proces realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu kwoty odpowiadającej wysokości przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 8. Ustalenie indywidualnego terminu płatności jest możliwe w drodze odrębnego kontaktu ze Sklepem Internetowym GASTRO-SYSTEM.

 9. Sprzedawca wystawia fakturę VAT, a Konsumentowi paragon zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Na życzenie Konsumenta zamiast paragonu może zostać wystawiona faktura VAT.

 10. Kupujący w trakcie realizacji zamówienia może otrzymać jedną lub wiele faktur. Ich ilość jest uzależniona od ilości magazynów hurtowych, z których zamówione towary są wysyłane. Istnieje możliwość otrzymania jednej faktury – zbiorczej, obejmującej wszystkie zamówione towary – jednak jedynie pod warunkiem poinformowania Sklepu Internetowego GASTRO-SYSTEM o takim zapotrzebowaniu w momencie składania zamówienia.

 11. Towary pozostają własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia przez Klienta – niebędącego Konsumentem, pełnej należności za całą transakcję (niezależnie od ilości wystawionych faktur). Tym samym niniejsze zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej nie ma zastosowania do Konsumentów.

§ 6 Dostawa

 1. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 2. Klient, po potwierdzeniu dostępności towaru, może odebrać zamówiony towar w siedzibie GASTRO – SYSTEM w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 31.

 3. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich, na podstawie i w granicach regulaminów ustanowionych dla każdej z firm.

 4. Koszty oraz opłaty za transport i dostarczenie towaru ponosi Klient, chyba że co innego wynika z opisu towaru będącego przedmiotem umowy. Klient zwolniony jest z pokrycia kosztów transportu w przypadku, gdy wartość zamówionych produktów przewyższa 1.000,00 zł netto (1230 zł brutto), chyba że w opisie towaru uwzględniono inaczej (koszt transportu jest w tym przypadku określony na karcie produktu, umieszczonej na stronie internetowej sklepu).

 5. Istnieje możliwość dostawy towaru poza granicami kraju po uzgodnieniu warunków dostawy ze Sklepem Internetowym GASTRO-SYSTEM. Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tego typu transakcji zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związanie z realizacją zamówienia zagranicznego, w tym w szczególności: koszt transportu oraz koszt przewalutowania, ponosi Klient.

 6. Sprzedawca ubezpiecza wszystkie przesyłki na okoliczność zniszczenia lub zgubienia towaru wysłanego.

 7. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

§ 7 Gwarancja

 1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, która jest dostarczana wraz z towarem i instrukcją obsługi. Warunki gwarancji określają producenci towarów lub ich dystrybutorzy w karcie gwarancyjnej.

 2. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.

 3. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§ 8 Rękojmia

 1. Sklep Internetowy GASTRO - SYSTEM wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku umów zawieranych z podmiotami niebędącymi Konsumentami.

 2. Kupującym w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz paragrafu 9 jest wyłącznie Klient będący Konsumentem.

 3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie cywilnym sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego – Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego, będącego Konsumentem, za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w przepisie art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący, będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny spokój zaspokojenia.

 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 8. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jest on jednak obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

 9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży.

 10. Z zastrzeżeniem punktu 8, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

 11. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

 12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostania stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia wobec Kupującego – Konsumenta nie może zakończyć się jednak przed upływem terminu wskazanego w punkcie 12.

 14. W terminach określonych w punktach 12. i 13. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 15. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 9 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi złożyć Sprzedawcy, Gastro System Marcin Pawłowski, ul. Fordońska 31, 85-719 Bydgoszcz, lub biuro@gastro-system.com.pl, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez upływem ww. terminu do odstąpienia od umowy.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, umowę uważa się za niezawartą.

 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Kupujący w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

 5. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w przepisie art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy GASTRO-SYSTEM danych osobowych, podanych przez niego przy rejestracji w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów z Klientem, wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień oraz rozpatrywania reklamacji i zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez GASTRO-SYSTEM może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym GASTRO-SYSTEM.

 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Marcina Pawłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „GASTRO-SYSTEM” Marcin Pawłowski, ul. Fordońska 31, 85-719 Bydgoszcz, zarejestrowaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5541503382, REGON 090180785.

 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgód, o których mowa w § 3 pkt 6 niniejszego regulaminu, dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych, a w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych przez Sklep Internetowy GASTRO-SYSTEM lub jego partnerów handlowych.

 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe mogą być poprawione po uprzednim zalogowaniu się na stronie internetowej Sklepu Internetowego GASTRO-SYSTEM.

 5. Dane osobowe są przechowywane przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 11 Platforma ODR

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 12 RODO


W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

 

Dane przetwarzane przez firmę Gastro System są niezbędne do:

 

1. Zawarcie i wykonania umowy w Sklepie Online (www.sklep.gastro-system.com.pl)

2. Realizacji obowiązków prawnych w celu:

 • wystawiania i przechowywania faktur

 • wystawiania dokumentów, zaświadczeń

 • ustalenia dochodzenia i egzekucji roszczeń

 • odpowiedzi na pytania, wnioski i skargi

 • przygotowanie ofert i przesyłania wiadomości informacyjnych

 

 

Administratorem danych jest firma Gastro System 85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 31 REGON: 090180785, NIP: 5541503382, biuro@gastro-system.com.pl osoba odpowiedzialna: Marcin Pawłowski

Administrator danych mając na uwadze założenia art. 5 Rozporządzenia, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.


W każdej chwili przysługuje Państu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 


§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaistnienia sporów w zakresie roszczeń wynikających z zawartej umowy lub reklamacji strony uprawnione są do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w tym z mediacji.

 2. Mediacja jest dobrowolna. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek o którym mowa w przepisie art. 1836 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Powyższe uprawnienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez strony roszczeń przed sądem na zasadach ogólnych.


Załącznik nr 1

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat : „GASTRO-SYSTEM” Marcin Pawłowski, ul. Fordońska 31, 85-719 Bydgoszcz, ppawlowski@gastro-system.com.pl , wroclaw@gastro-system.com.pl , tel (fax) 52 348 91 55; 71 790 25 56

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)

– Adres Konsumenta(-ów)

– Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 


Tekst regulaminu obowiązujący do 30 marca 2015 r.


Kontakt

Nasze biuro czynne jest w dni robocze od 8:00 do 16:00

Telefon:52 348 91 55

Skontaktuj się z nami!