Uwaga tekst obowiązywał w sklepie Gastro-System do 30 marca 2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GASTRO-SYSTEM

Marcin Pawłowski Prowadzący Działalność Gospodarczą pod firmą „GASTRO SYSTEM”

Marcin Pawłowski, NIP: 5541503382, REGON 090180785, UL. FORDOŃSKA 31, 85-719

BYDGOSZCZ

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej produktów znajdujących się w

ofercie naszego sklepu.

2.Właścicielem sklepu internetowego jest Marcin Pawłowski, prowadzący

działalność gospodarczą pod nazwą Gastro System Marcin Pawłowski,

z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 31, zarejestrowaną przez

ministra właściwego do spraw gospodarki w Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej – w dalszej części regulaminu zwany „Sprzedawcą”

lub „firmą Gastro-System”.

3.Sklep internetowy GASTRO-SYSTEM, znajdujący się pod adresami:

www.gastro-system.com.pl oraz www.gastro-system.eu, umożliwia dokonywanie

zakupów za pośrednictwem Internetu.

4. Kontakt ze sklepem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem

biuro@gastro-system.com.pl, wroclaw@gastro-system.com.pl , a także pod

numerem telefonu (fax) 52 348 91 55 oraz 71 790 26 56.

5. Sprzedawca wystawia fakturę VAT, a konsumentowi paragon zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Na życzenie konsumenta

zamiast paragonu może zostać wystawiona faktura VAT.

6. Kupujący powinien podać prawidłowe dane dotyczące płatnika oraz odbiorcy i

nabywcy, które są niezbędne do realizacji kontraktu i wystawienia faktury.

7. Kupujący w trakcie realizacji zamówienia może otrzymać jedną lub wiele

faktur. Ich ilość jest uzależniona od ilości magazynów hurtowych, z których

zamówione towary są wysyłane. Istnieje możliwość otrzymania jednej faktury

– zbiorczej, obejmującej wszystkie zamówione towary – jednak jedynie pod

warunkiem poinformowania firmy GASTRO-SYSTEM o takim zapotrzebowaniu

w momencie składania zamówienia,

8. Towary pozostają własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia przez

Kupującego – niebędącego konsumentem, pełnej należności za całą transakcję

(niezależnie od ilości wystawionych faktur).

II. PROCEDURA ZAMAWIANIA TOWARÓW I ICH REALIZACJI

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez

Kupującego formularza zamówienia udostępnionego przez firmę GASTRO-
SYSTEM na stronach sklepu internetowego. Wszelkie dodatkowe informacje

i szczegóły dotyczące zamówienia prosimy umieszczać w rubryce „UWAGI

DODATKOWE”.

2. Każde zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną. Ponadto firma

GASTRO-SYSTEM kontaktuje się telefonicznie w przypadku zamówień

wymagających wyjaśnień. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności

towaru i standardowo wynosi około 3-21 dni roboczych od dnia zawarcia

umowy. W wypadku towarów wykonywanych ściśle na zamówienie klienta czas

realizacji może ulec wydłużeniu do 45 dni od momentu zawarcia umowy, o czym

strony postanowią zgodnie w umowie.

3. Ze względu na możliwość zdublowania zamówienia prosimy o składanie

zamówienia za pośrednictwem tylko jednego kanału komunikacyjnego (fax, e-
mail, sklep internetowy, poczta). W sytuacji, gdy zachodzi konieczność złożenia

zamówienia za pośrednictwem więcej, niż jednego kanału komunikacyjnego (np.

fax i poczta) prosimy o uprzednie poinformowanie firmy GASTRO-SYSTEM o

tym fakcie. W przeciwnym razie zamówienie zostanie potraktowane jako kolejne

i przekazane do realizacji. Koszty realizacji podwójnego zamówienia ponosi

Kupujący.

4. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia.

Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem

firm kurierskich. Istnieje możliwość dostawy towaru poza granicami kraju

po uzgodnieniu warunków dostawy z firmą GASTRO-SYSTEM. Kupujący

jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do

przeprowadzenia tego typu transakcji zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zagranicznego (m.in. koszt

transportu, koszt przewalutowania) ponosi Kupujący.

5. Ceny towarów nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia,

montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń (poza wypadkiem, kiedy jest

to uwzględnione w opisie towaru). Za wyjątkiem indywidualnych ustaleń montaż

zamówionego towaru leżą po stronie Kupującego.

6. Koszty dostarczenia towaru ponoszone są przez firmę GASTRO-SYSTEM

albo Kupującego zgodnie z opisem towaru będącego przedmiotem umowy.

Kupujący zwolniony jest z pokrycia kosztów transportu w wypadku, gdy wartość

zamówionych produktów przewyższa 1000 zł netto (1230 zł brutto), chyba że

w opisie towaru uwzględniono inaczej. Koszt transportu jest w tym przypadku

określony na karcie produktu.

7. Sprzedawca ubezpiecza wszystkie przesyłki na okoliczność zniszczenia lub

zgubienia towaru wysłanego.

8. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

9. Towary wykonywane ściśle na zamówienie klienta (np. meble ze stali

nierdzewnej) wymagają obowiązkowej przedpłaty w wysokości co najmniej

50% wartości zamówienia przed przystąpieniem do jego realizacji. Przedpłata

z tego tytułu nie dotyczy zamówień składanych przez jednostki budżetowe (za

wyjątkiem szpitali oraz zakładów opieki zdrowotnej).

10.Po 10 dniach od złożenia zamówienia, firma GASTRO-SYSTEM może

anulować zamówienie, jeśli nie zaksięgowano wpłaty za zakupiony w Sklepie

Online towar.

11. Po potwierdzeniu lub uzupełnieniu danych do wysyłki kliknięcie

przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza, że dokonałeś zakupu (zawarłeś umowę

sprzedaży).

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. W przypadku, gdy Kupujący jest jednostką budżetową (publiczną) – przelew 14

2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest jednostką budżetową (przedsiębiorcy,

3. W przypadku przedpłaty przekazanie zamówienia do realizacji następuje

dni od daty wystawienia faktury;

konsumenci) możliwe są następujące formy zapłaty:

przedpłata 100% przed wysyłką towaru,

częściowa przedpłata w wysokości co najmniej 50% i uregulowanie

pozostałej należności przy odbiorze przesyłki - dotyczy towarów

wykonywanych ściśle na zamówienie Kupującego,

płatność za pobraniem – stosowana jedynie w przypadku, gdy wartość

zamówienia nie przekracza 9.000,00 PLN brutto. Przy tej opcji dostawa

jest płatna przy odbiorze, a koszt pobrania gotówki przez kuriera firmy

spedycyjnej pokrywa Kupujący.

z chwilą wpływu kwoty odpowiadającej wysokości przedpłaty na rachunek

bankowy Sprzedającego. Ustalenie indywidualnego terminu płatności jest

możliwe w drodze odrębnego kontaktu z firmą GASTRO-SYSTEM.

IV. GWARANCJA/RĘKOJMIA/ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Gwarancja

1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta,

która jest dostarczana wraz z towarem i instrukcją obsługi. Warunki gwarancji

określają producenci towarów lub ich dystrybutorzy w karcie gwarancyjnej.

2. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na

zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt

szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.

1. Firma GASTRO-SYSTEM wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w

przypadku umów zawieranych z podmiotami niebędącymi konsumentami.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie cywilnym sprzedawca jest

odpowiedzialny względem kupującego – konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma

wadę fizyczną lub prawną.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący

wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego

konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z

publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561

zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły

one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy

ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

§ 2 kodeksu cywilnego, jeżeli

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego konsumentem

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie

14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy

wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy

lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego

weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi złożyć Sprzedawcy,

Gastro System Marcin Pawłowski, ul. Fordońska 31, 85-719 Bydgoszcz, lub

biuro@gastro-system.com.pl, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie

jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy,

aby Kupujący wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem ww.

terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, umowę uważa się za

niezawartą.

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu

wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego

sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później

niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Kupującego o

odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich

samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej

transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu;

w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym

zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

rzeczy, lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego,

które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzeczy niezwłocznie,

a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14

dni.

Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące

wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w przepisie art.

38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu

jego zindywidualizowanych potrzeb, a także od umowy, w której przedmiotem

świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

V. Postanowienia końcowe

1.Dane osobowe klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane

wyłącznie w celu realizacji zamówień. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997

r. o ochronie danych osobowych, klienci sklepu internetowego mają prawo

do wglądu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, uzupełniania oraz

modyfikowania.

2. W przypadku zaistnienia sporów w zakresie roszczeń wynikających z zawartej

umowy lub reklamacji strony uprawnione są do skorzystania z pozasądowych

metod rozwiązywania sporów, w tym z mediacji.

3. Mediacja jest dobrowolna. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o

mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa

może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy

druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1 k.p.c.